Strona Główna

Strona Główna                                               KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawiła się informacja o konkursie skierowanym do banków tkanek mięśniowo-szkieletowych i skóry.
Link: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zakup-sprzetu-i-aparatury-dla-bankow-tkanek-specjalizujacych-sie-w-przygotowaniu-przeszczepow-tkanek-miesniowo---szkieletowych-ilub-przeszczepow-skory-w-2024-r

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/1938 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie standardów jakości i bezpieczeństwa substancji pochodzenia ludzkiego przeznaczonych do zastosowania u ludzi oraz uchylające dyrektywy 2002/98/WE i 2004/23/WE

Pełny tekst w języku polskim

Pełny tekst w języku angielskim


KOMUNIKAT KRAJOWEGO CENTRUM BANKOWANIA TKANEK I KOMÓREK w sprawie
BRAKU MOŻLIWOŚCI ZAANGAŻOWANIA BANKU TKANEK i KOMÓREK
W POSTĘPOWANIE Z TKANKAMI/KOMÓRKAMI O PRAWNYM STATUSIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH TERAPII ZAAWANSOWANEJ (ATMP)


Uchwała Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18 / 2020 z dnia 14.12.2020 r. w sprawie  zasad procedowania wniosków o pozwolenie na pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie w przypadku terapii o nieudowodnionej skuteczności.


Zalecenia Zespołu Krajowej Rady Transplantacyjnej dla banków tkanek oka i ośrodków przeszczepiających tkanki oka w sprawie wykonywania badań w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 u dawców i biorców rogówek
Warszawa, dn. 30.06.2020


Ostrzeżenie Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych (CAT) Europejskiej Agencji Leków (EMA)  przed stosowaniem niesprawdzonych w badaniach klinicznych terapii komórkowych, które mogą być nieskuteczne i mogą zwiększać ryzyko poważnych działań niepożądanych. >>więcej


W związku ze zmianami w przepisach prawa z zakresu ochrony danych osobowych, informujemy, że Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek z siedzibą Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa, jest Administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe w zakresie określonym ustawą ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000).

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@kcbtik.pl lub korespondencyjnie: Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa


WAŻNE

UWAGA: Informacja ws. możliwości zastosowania w bankach tkanek i komórek DMSO bez znaku zgodności CE


Szanowni Państwo,

W związku z uchwaleniem i wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2017 r. Nr 1000) oraz ogłoszeniem i wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania, sposobu oznaczania i monitorowania komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2017 r., poz. 1104), banki tkanek i komórek zobowiązane są do znakowania, oprócz dotychczas stosowanego systemu kodowania przeszczepów tkanek i komórek, także kodowania za pomocą jednolitego europejskiego kodu.>>więcej

NOWE - UWAGA: w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r. poz. 793 z późn. zm.) zmianie uległ wykaz dokumentów składanych do wniosku o udzielenie pozwolenia na działalność BTiK. więcej>>>


Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek informuje, że na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się komunikat Ministra Zdrowia w sprawie działalności banków tkanek i komórek jedynie na podstawie zgody Komisji Biotycznej

Z treści komunikatu wynika, że wykonywanie czynności objętych przedmiotowym zakresem "ustawy transplantacyjnej" tj. ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169 poz. 1411 z późn. zm.), wyłącznie na podstawie zgody Komisji Bioetycznej, bez posiadania pozwolenia Ministra Zdrowia stanowi naruszenie regulacji ustawy.

Pełna treść komunikatu

Strona Ministerstwa Zdrowia - link
Głównymi zadaniami Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, jest organizowanie współdziałania innych krajowych i regionalnych banków, pełnienie funkcji referencyjnych i konsultacyjnych oraz sprawowanie nadzoru pod względem fachowo-medycznym.

W SZCZEGÓLNOSCI JEST TO:

- opracowanie i uaktualnianie, w oparciu o bieżącą wiedzę i dyrektywy Unii Europejskiej standardów dotyczących klasyfikacji dawców, pobierania, przetwarzania, konserwacji, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji allogenicznych, biostatycznych przeszczepów tkankowych w różnych zakresach.

- podstaw prawnych pobierania komórek i tkanek w oparciu o istniejące w kraju ustawodawstwo,

- przeprowadzanie okresowych audytów banków tkanek mających na celu ocenę kwalifikacji osób zatrudnionych przy pobieraniu, bankowaniu i dystrybucji przeszczepów tkankowych, stosowanych procedur, sposobu prowadzenia obowiązującej dokumentacji oraz ocenę stanu pomieszczeń, aparatury i sprzętu,

- przygotowanie wytycznych dotyczących akredytacji banków tkanek oraz certyfikacji jakości przeszczepów zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej (ang. GLP - Good Laboratory Practice) oraz normami europejskimi i standardami ISO.