bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Ponownie wykorzystanie informacji publicznej

Na podstawie art. 23b ust. 1 oraz art. 23g ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) zostają określone następujące warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej udzielonej przez Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek:

- Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

· informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

· wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

- Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Wnioskodawca może złożyć w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniosek jest rozpatrywany przez Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek bez zbędnej zwłoki, nie póniej jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

- W przypadku ponownego wykorzystania informacji publicznej Wnioskodawca ma obowięzek:

· poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego;

· dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;

· informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

- Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez Wnioskodawcę przekazanych danych.Opublikował: Marek Magdziak
Publikacja dnia: 31.03.2021
Podpisał: Marek Magdziak
Dokument z dnia: 31.03.2021
Dokument oglądany razy: 537