Strona główna > Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej


Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
• uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
• wglÄ…du do dokumentów urzÄ™dowych,
• dostÄ™pu do posiedzeÅ„ kolegialnych organów wÅ‚adzy publicznej pochodzÄ…cych z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
• ogÅ‚aszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
• udostÄ™pnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
• wyÅ‚ożenie w powszechnie dostÄ™pnym miejscu.

- Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
- Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
- Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Wybierz: