Praca

 

Komunikat 1 z dnia 12.05.2022r.

Ogłoszenie rekrutacyjne na  stanowisko specjalisty w Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.


Komunikat 1 z dnia 5.08.2016r.

Ogłoszenie rekrutacyjne na  stanowisko specjalisty (1/2etatu) w Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1.    wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk medycznych, nauk farmaceutycznych, nauk o zdrowiu lub nauk biologicznych;

2.    co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe uzyskane w bankach tkanek i komórek lub jednostkach sprawujących nadzór bądź prowadzących działalność kontrolną w zakresie przetwarzania, przechowywania, dystrybucji tkanek i komórek do zastosowania u ludzi;

3.   bardzo  dobra praktyczna znajomość polskich przepisów prawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narządów (ustawy i aktów wykonawczych) dotyczących: *zapewnienia jakości i bezpieczeństwa dawstwa (donacji), pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji ludzkich tkanek i komórek do zastosowania u ludzi, *kodowania i zapewnienia identyfikowalności (zdolności monitorowania) tkanek i komórek ludzkich do zastosowania u ludzi, w tym przeszczepiania oraz wszelkich wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt tkankami i komórkami, *powiadamiania o istotnych zdarzeniach i reakcjach niepożądanych i ich unijnych odpowiedników.

4.  podstawowa znajomość polskich i unijnych przepisów prawnych dotyczących produktów leczniczych terapii zaawansowanych (ATMP);

5.    biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

Wymagania dodatkowe:

1    łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi i rozwiązywania konfliktów, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;

2.    dyspozycyjność – konieczność udziału w wyjazdach związanych z udziałem w kontrolach oraz z udziałem i prowadzeniem szkoleń;

3.    doskonała organizacja pracy własnej, dokładność;

4.    umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.    udział w organizacji i koordynacji działań związanych z przyjmowaniem i procedowaniem wniosków o udzielenie pozwolenia, w szczególności dla banków tkanek i komórek;

2.    udział w organizacji i koordynacji działań związanych z opracowywaniem i przeprowadzaniem szkoleń w zakresie pobierania, gromadzenia, testowania, przetwarzania, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji komórek i tkanek, w tym pozyskiwania szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej

3.    udział w organizacji i koordynacji działań związanych z przeprowadzaniem i przeprowadzanie kontroli na zlecenie Ministra Zdrowia

Wymagane dokumenty:

1.    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.    list motywacyjny,

3.    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4.    kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwo pracy, zaświadczenie wystawione przez pracodawcę),

5.    ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców,

6.    oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

7.    oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8.    oświadczenie kandydata o niekaralności,

9.    oświadczenie kandydata o znajomości ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy,

10.    oświadczenie kandydata o znajomości Dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej standardów jakości i bezpieczeństwa pozyskiwania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwacji, przechowywania i dystrybucji ludzkich tkanek i komórek,

11.    oświadczenie kandydata o znajomości Dyrektywy 2006/17/WE wprowadzonej w życie Dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących dawstwa, pobierania i testowania tkanek i komórek ludzkich,

12.    oświadczenie kandydata o znajomości Dyrektywy 2006/86/WE wprowadzającej w życie Dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich,

13.    oświadczenie kandydata o znajomości Rozporządzenia (WE) nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia13 listopada 2007 r. w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniające Dyrektywę2001/83/WE oraz Rozporządzenie (WE) nr 726/2004,

14.    oświadczenie kandydata o znajomości Dyrektywy 2005/28/WE z dnia 8 kwietnia 2005 r. ustalającej zasady oraz szczegółowe wytyczne dobrej praktyki klinicznej w odniesieniu do badanych produktów leczniczych przeznaczonych dostosowania u ludzi, a także wymogi zatwierdzania produkcji oraz przewozu takich produktów,

15.    oświadczenie kandydata o znajomości Dyrektywy 2009/120/WE z dnia 14 września 2009 r. zmieniającej Dyrektywę2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi w zakresie produktów leczniczych terapii zaawansowanej,

16.    oświadczenie kandydata o znajomości Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie dobrej praktyki wytwarzania

17.    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Wszystkie oświadczenia woli kandydata, CV oraz list motywacyjny powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek 02-004 Warszawa, ul. Chałubińskiego 5, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „rekrutacja –specjalista (konkurs nr 1/08.2016)” lub drogą e-mailową na adres:sekretariat@kcbtik.pl do dnia 26.08.2016r.

Uwaga: Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi

Dalsze etapy naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, połączona z weryfikacją znajomości przepisów krajowych i unijnych.

 

Uwaga: O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni  przez komisję rekrutacyjną telefonicznie lub e-mailem  wyłącznie wybrani kandydaci.

 

Dodatkowe informacje:

1.    Dopuszcza się możliwość uzupełnienia wymaganych dokumentów w podanym terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

2.    W związku z dostępem do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową, zatrudniona osoba może zostać poddana procedurze zwykłego postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r. nr 182, poz. 1228).Komunikat 2 z dnia 5.08.2016r.

Ogłoszenie rekrutacyjne na  stanowisko głównego specjalisty (1/2etatu) w Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1.    wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk medycznych, nauk farmaceutycznych, nauk o zdrowiu lub nauk biologicznych;

2.    prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;

3    tytuł specjalisty w zakresie laboratoryjnej immunologii medycznej;

4.    co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe uzyskane w medycznym laboratorium diagnostycznym prowadzącym działalność w zakresie diagnostyki transplantacyjnej dotyczącej przeszczepiania komórek krwiotwórczych i narządów unaczynionych;

5.   bardzo dobra praktyczna znajomość przepisów prawa o diagnostyce laboratoryjnej (ustawy i aktów wykonawczych);

6.    bardzo dobra praktyczna znajomość przepisów prawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narządów (ustawy i aktów wykonawczych), w szczególności dot. testowania komórek, tkanek i narządów, w tym próbek do badań i ich unijnych odpowiedników;

7.    biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

Wymagania dodatkowe:

1    łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi i rozwiązywania konfliktów, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;

2.    dyspozycyjność – konieczność udziału w wyjazdach związanych z udziałem w kontrolach oraz z udziałem i prowadzeniem szkoleń;

3.    doskonała organizacja pracy własnej, dokładność;

4.    umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.    udział w organizacji i koordynacji działań związanych z przyjmowaniem i procedowaniem wniosków o udzielenie pozwolenia, w szczególności dla medycznych laboratoriów diagnostycznych prowadzących działalność w zakresie diagnostyki transplantacyjnej;

2.    udział w organizacji i koordynacji działań związanych z opracowywaniem i przeprowadzaniem szkoleń w zakresie testowania komórek i tkanek;

3.    udział w organizacji i koordynacji działań związanych z przeprowadzaniem i przeprowadzanie kontroli na zlecenie Ministra Zdrowia;

Wymagane dokumenty:

1.    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.    list motywacyjny,

3.    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4.    kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwo pracy, zaświadczenie wystawione przez pracodawcę),

5.    ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców,

6.    oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

7.    oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8.    oświadczenie kandydata o niekaralności,

9.    oświadczenie kandydata o znajomości ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z2014 r. poz. 1384 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy,

10.    oświadczenie kandydata o znajomości ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy,

11.    oświadczenie kandydata o znajomości Dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej standardów jakości i bezpieczeństwa pozyskiwania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwacji, przechowywania i dystrybucji ludzkich tkanek i komórek,

12.    oświadczenie kandydata o znajomości Dyrektywy 2006/17/WE wprowadzonej w życie Dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących dawstwa, pobierania i testowania tkanek i komórek ludzkich,

13.    oświadczenie kandydata o znajomości Dyrektywy 2006/86/WE wprowadzającej w życie Dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich,

14.    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Wszystkie oświadczenia woli kandydata, CV oraz list motywacyjny powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek 02-004 Warszawa, ul. Chałubińskiego 5, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „rekrutacja –główny specjalista (konkurs nr2/08.2016)” lub droga e-mailową na adres:sekretariat@kcbtik.pl do dnia 26.08.2016r.

Uwaga: Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi

Dalsze etapy naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, połączona z weryfikacją znajomości przepisów krajowych i unijnych.

 

Uwaga: O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni  przez komisję rekrutacyjną telefonicznie lub e-mailem  wyłącznie wybrani kandydaci.

 

Dodatkowe informacje:

1.    Dopuszcza się możliwość uzupełnienia wymaganych dokumentów w podanym terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

2.    W związku z dostępem do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową, zatrudniona osoba może zostać poddana procedurze zwykłego postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r. nr 182, poz. 1228).