Deklaracja dostępności


Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
           
Treści niedostępne
 Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków.
 Część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej.
 Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów.
               
 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Magdziak.
E-mail: sekretatiat@kcbtik.pl.pl
Telefon: 226217543

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
           
Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący:
Dyrektor Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
Adres: ul. Chałubińskiego 5
E-mail: sekretariat@kcbtik.pl
Telefon: 226217543
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
           
Dostępność architektoniczna
Do budynku prowadzi jedno wejście,
Wejście do budynku jest na poziomie gruntu, możliwy jest także podjazd dla osób niepełnosprawnych,
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na drugim poziomie (poziom sekretariatu),
W budynku jest winda,
Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą załatwić wszelkie sprawy w sekretariacie
 Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększanym dla osób niewidomych i słabowidzących.
           
Informacje dodatkowe
Ułatwienia
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Na stronie internetowej można skorzystać z przełącznika rozmiaru tekstu.
Na stronie internetowej zastosowano kolorystykę uwzględniając odpowiedni dobór kontrastów.
Inne informacje i oświadczenia
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl (http://www.rpo.gov.pl)